Sluiten

Juridische kennisgeving en privacybeleid

Gereglementeerd door de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.

Uitgever:

 

Axxone System
Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: 55 Avenue Galline 69100 Villeurbanne
RCS: Lyon B 482 264 371
e-mail: welcome@axeobim.fr

Directeur en manager:
Olivier DAUMIN

 

Gehost door :

 

OVH

2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

 

 

Privacybeleid :

 

Gegevensverzameling - Gebruik van cookies - Toestemming

 

Om toegang te krijgen tot de middelen en diensten van AxeoBIM (het product van Axxone System), verstrekken gebruikers persoonlijke gegevens zoals hun e-mailadres, naam, adres en telefoonnummer. Evenzo wordt, wanneer een geregistreerde gebruiker verbinding maakt met de Site, zijn IP-adres geregistreerd.

Bovendien kan, wanneer een Gebruiker de Site bezoekt, automatisch een cookie op zijn/haar browser worden geïnstalleerd. Een cookie is een blok gegevens waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie met betrekking tot het surfen op de Site vast te leggen. De browsersoftware kan worden geconfigureerd om gebruikers te informeren over de aanwezigheid van een cookie en deze eventueel te weigeren, zoals beschreven op het volgende adres: https: //www.cnil.fr/.

Persoonlijke informatie over gebruikers van de site is vertrouwelijk.
Axxone System is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde gegevens in de zin van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

Het gebruik van de site en/of het invullen van de formulieren voor toegang tot de middelen van Axxone System door de gebruiker impliceert een uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens onder de hier vermelde voorwaarden, waarbij de gebruiker het recht heeft om zijn toestemming later in te trekken.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

 

De door Axxone System verzamelde gegevens bij het gebruik van de site en de toegang tot de bronnen worden verwerkt om de toegang tot de op de site gepubliceerde bronnen, de identificatie van de gebruikers, de verbetering van de diensten, de verspreiding van de redactionele inhoud en de commerciële prospectie mogelijk te maken.

 

Gegevensstroom

 

Axxone System gebruikt de verzamelde gegevens van haar gebruikers uitsluitend voor eigen doeleinden.

De gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan technische dienstverleners waarop Axxone System een beroep kan doen om de site en zijn diensten te optimaliseren, met name, en niet uitsluitend, voor de hosting van de site op gedeelde serverinfrastructuren, of voor het gebruik van technische oplossingen voor de distributie van zijn inhoud.

In voorkomend geval kunnen persoonlijke gegevens van gebruikers uiteindelijk toegankelijk zijn voor de dienstverlener, strikt in het kader van de geleverde dienst, waarbij Axxone System zich ertoe verbindt dat haar dienstverleners en onderaannemers de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 zullen naleven en geen ander gebruik van de gegevens zullen maken dan voor het uitvoeren van de technische diensten die nodig zijn om het gebruik van de Diensten mogelijk te maken.

 

Axxone System maakt gebruik van de hieronder beschreven diensten:

 

Statistische" cookies

 

Het gaat om cookies die vallen binnen het toepassingsgebied van Deliberatie nr. 2019-093 van 4 juli 2019 tot vaststelling van de richtsnoeren voor de toepassing van artikel 82 van de gewijzigde wet van 6 januari 1978 op lees- of schrijfbewerkingen op de terminal van een gebruiker (met name cookies en andere tracers), waarvoor geen voorafgaande toestemming is vereist omdat zij geen persoonsgegevens delen:

 

Dienst

Doel

Privacybeleid

Google Analytics

Maakt het mogelijk het gebruik van de website door zijn bezoekers te analyseren.

https://policies.google.com/privacy?hl=fr-CA

Plezi

Hiermee kunt u marketingacties automatiseren, de publicatie van inhoud beheren en formulieren publiceren: u wordt om toestemming gevraagd bij het indienen van formulieren om uw persoonlijke gegevens te verzamelen.

https://www.plezi.co/fr/mentions-legales/#cookietext

Over Plezi's koekjes:

Naam van het cookie

Leverancier

Doel

Vervaldatum

Soort cookie

Bezoeker

PLezi

Deze cookie wordt gebruikt om een unieke identificatiecode aan de browser te koppelen, zodat Plezi alle bezoeken aan dezelfde browser kan koppelen

13 maanden

HTTP-cookie

Bezoek

Plezi

Deze cookie consolideert alle pagina's die tijdens een bezoek werden bekeken

30 minuten.

HTTP-cookie

Reclame" en "operating" cookies :

 

Dienst

Doel

Privacybeleid

Google reclame

Maakt het mogelijk dat advertenties van AxeoBIM of Axxone System worden weergegeven op sites van derden die door bezoekers worden geraadpleegd na een bezoek aan de www.axeobim.fr site.

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Houdbaarheid :

 

Wanneer onze bezoekers ons expliciet hun contactgegevens bezorgen om een bron te downloaden of om te vragen gecontacteerd te worden, verzamelen wij persoonsgegevens. De persoonsgegevens die door Axxone System worden verzameld bij de toegang tot haar bronnen worden maximaal 13 maanden bewaard, te rekenen vanaf de datum van verzameling, zodat wij de gebruikers kunnen blijven informeren over de evolutie van onze diensten en de beschikbaarheid van nieuwe inhoud.

De cookies die tijdens het navigeren op de site worden geïnstalleerd, vervallen automatisch na een periode van 12 maanden zonder dat de site is geraadpleegd.

Beveiliging van de verzamelde gegevens :

 

Axxone System verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te waarborgen en alle technische en organisatorische maatregelen te treffen die geschikt zijn om de veiligheid en de integriteit ervan te vrijwaren, met name tegen toevallig verlies, wijziging, verspreiding of niet-toegelaten toegang.

In het algemeen verbindt Axxone System zich ertoe de verzamelde gegevens te gebruiken in strikte overeenstemming met de geldende wetgeving, en in het bijzonder met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, bekend onder de naam RGPD.

In dit verband verbindt Axxone System zich er met name toe om:

- de gegevens binnen de Europese Unie te hosten;
- de gegevens niet voor andere dan de hier vermelde doeleinden te gebruiken;
- de gegevens niet bekend te maken aan andere particuliere of openbare, natuurlijke of rechtspersonen dan de hierboven vermelde technische dienstverleners;
- de gebruikers op de hoogte te brengen van elke inbreuk op de veiligheid of kwetsbaarheid die directe of indirecte gevolgen heeft voor de gegevens en/of die per ongeluk zou kunnen leiden tot de bekendmaking van of ongeoorloofde toegang tot de gegevens.

 

 

Gebruikersrechten

 

Overeenkomstig de Franse wet inzake gegevensbescherming van 6 januari 1978 en Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016, hebben gebruikers een individueel recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, verzet en portabiliteit van gegevens die op hen betrekking hebben.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk verzoek te sturen naar het volgende adres:
E-mailadres: dpo@axxone.fr (zie bij ODA)
Gebruikers hebben ook het recht om bij de CNIL klachten in te dienen over de uitoefening van de bovenstaande rechten.

Contacteer ons

Neem contact op met het AxeoBIM-team door het onderstaande formulier in te vullen.

Onze teams zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

Voordat we vertrekken...

Blijf op de hoogte door u te abonneren op onze nieuwsbrief